Több mint 20 éve

buildingA szol­noki székhe­lyű Ozirisz Kft. 1991-​ben alakult és kezdte meg működését vendéglátás, majd 1992-​tõl élelmiszer nagyk­ereskedelmi tevékenységgel. A vendéglátás intézményi– és munka­he­lyi vendéglátók körére ter­jed ki, mint­egy 5000 fő étkezői lét­szám számára.

Vala­men­nyi Vevőnknek garan­táljuk az élelmisz­erek biz­ton­ságát. Szig­orúan működtetjük az ISO 9001 és HACCP rend­sz­erün­ket, melyet beszál­lítóink­tól is megkövetelünk.

A nagyk­ereskedelmi tevékenységet cégünk első­sor­ban a gasztropi­a­con foly­tatja, de 2010 óta pék-​, cukrász ala­pa­nyagokkal is bővítet­tük kínálatunkat, min­den általunk for­gal­ma­zott ter­mékkört házhoz szál­lí­tunk.Vevőkörünkbe tar­toz­nak szo­ciális intézményi-​, óvodai-​, iskolai-​, kórházi-​, büntetés-​végrehajtási kony­hák, kereskedelmi vendéglátóhe­lyek, cukrásza­tok, pék­ségek és piz­zériák is. Tevékenységünk több megyére kiter­jed, így többek között Jász-​Nagykun-​Szolnok megye, Bács-​Kiskun megye, Heves megye, és​Pest megye.

2009. évben Szol­nokon, a Nagysán­dor József úton mint­egy 3000 m2 alapterületű logisztikai bázist alakí­tot­tunk ki. Cégünk a beruházást a Part­nereink gyors, pon­tos és tel­jes körű ellátása érdekében valósí­totta meg. Nagyk­ereskedelmi tevékenységünk port­fóliója széles körű, mely kiter­jed: alapvető élelmisz­erek, hűtött-​fagyasztott ter­mékek, tejter­mékek, konz­ervek, szárazáru, fűsz­erek, kényelmi ter­mékek, éde­si­pari ter­mékek, cukrászati-​, sütői­pari ala­pa­nyagok, papíri­pari ter­mékek, vegyi áruk. Tele­phelyünkön folyam­atosan bővülő választékkal, C+C üzletünkben lehetővé tesszük a helyszíni vásár­lást is Vevőink részére.

free joomla tem­platesjoomla tem­plates
oziriszkft​.hu 2021