Kereskedelem

Az Ozirisz Kft. élelmiszer nagyk­ereskedelmi tevékenységén belül a munkahelyi-​, intézményi (óvo­dai, bölc­sődei, isko­lai) főzőkony­hák, vendéglátó egységek, pék­ségek, cukrásza­tok, kórházak kiszol­gálására sza­kosodott. Az értékesített ter­mékek köre rend­kívül széles. A közétkeztetés­ben és pék– cukrász ter­mék előál­lítás­ban használt ala­pa­nyagok, félkész ter­mékek, készter­mékeken túl­menően az élelmiszer higié­niai szem­pon­tjából nélkülözhetetlen tisztító szerek, higié­niai ter­mékek és papíráruk is meg­talál­hatók a rak­tár termékpalettáján.

A szál­lítást saját tula­j­donú, ÁNTSZ engedél­lyel ren­delkező tehergépjár­művekkel végez­zük. A hűtést igénylő élelmisz­ereket hűtős jár­művel szál­lítjuk. Cégünk rugal­masan alka­lmazkodik a Vevők egyedi igényei­hez. A vevős­zol­gálat munkatár­sai készsége­sen áll­nak Vevőink ren­delkezésére a kapc­so­lat menüpont­ban megadott elérhetőségeken.

C+C áruházunkban szin­tén meg­találják a nagyk­ereskedelmi rak­tár min­den ter­mékc­so­portját.
Ren­delését előzete­sen is lead­hatja és kol­légáink a megbeszélt időpon­tra összekészítik a kívánt árut.

Tele­fon: 06 30/​6337305

Nyit­vatartás: Hétfő– csütörtök: 7.0015.30-ig,

Pén­teken: 7.0015.00-ig

Szombat-​Vasárnap: Zárva

free joomla tem­platesjoomla tem­plates
oziriszkft​.hu 2021