Vendéglátás

gyKözétkeztetési tevékenység keretében iskola konyhákat-​, óvoda konyhákat-​, központi főzőkony­hát és tálalókony­hákat üzemeltet cégünk. A tár­saság arra törek­szik, hogy a lehető legjobb minőség­ben és szín­von­al­lal biz­tosítsa a meleg– és hideg ételekkel való ellátást az intézmények, munka­he­lyek és a helyi lakosok számára.
Intézményi vendéglátás

Az intézményi vendéglátás keretein belül óvodák, iskolák, bölc­sődék és szo­ciális intézményeknek naponta nyúj­tunk étkeztetési szolgáltatást.

Vala­men­nyi intézmény számára garan­táljuk az élelmisz­erek biz­ton­ságát, szig­orúan működtetjük az ISO 9001 és HACCP rend­sz­erün­ket, melyet beszál­lítóink­tól is megkövetelünk.

Az ételek előál­lítása során hangsú­lyt fek­tetünk az egészséges táplálkozásra, étlapok összeál­lításánál figyelembe vesszük a napi tápa­nyag­be­vitelre vonatkozó aján­lá­sokat, előírásokat.

Munka­he­lyi vendéglátás

Vál­lalkozá­sunk munka­he­lyek részére menürend­szer keretében biz­tosít étkeztetést. Az ételek helyszínre történő kiszál­lítását a közegészségü­gyi és élelmiszer­biz­ton­sági előírá­sok­nak megfelelő szál­lítóedényekbe és szál­lító jár­művel biztosítjuk.

Lakossági étkeztetés

Főzőkony­háink és tálalókony­háink a lakosok számára lehetőséget kínál­nak menürend­szer keretében ebéd elhordására. Egyedi étel­hordókba adagolva az ételek az adott helyszín­ről elszállíthatók.

free joomla tem­platesjoomla tem­plates
oziriszkft​.hu 2021